Качество и устойчивост

Качеството в Джервазони

Качеството винаги е в центъра на дейността на групата Джервазони, която е вярна на най- развитите стратегически линии на международния пазар.

Системата за управление на качеството, която е високо организирана, се развива прогресивно чрез постоянно осъвременяване в съответствие с международните нормативи и специфичните изисквания на Клиентите с цялостно въвличане на фирмените звена и на ръководните, оперативните и производствените  процеси.

Целите на системата за управление на качеството на Групата Джервазони са многостранни:

 • Удовлетворяване на очакванията на Клиента, достигайки с постоянство изключително ниво на качеството на продукта (политика Нула Дефекти);
 • Опазване на околната среда, като избягва замърсяване и свежда до минимум въздействието върху околната среда;
 • Удовлетворяване на нейните служители и работници, като прилага високи стандарти за безопасност и превенция на рисковете и за защита на здравето на работещите.

Преглед  на Сертификатите и  Quality Awards /Наградите за Качество/

 • Преди  1993г. Системата за Качество бе основана на базата на ISO 29000:1987 , който беше насочен към гарантирането на Качеството посредством превенцията на несъответствията.

 • От 1994г. с въвеждането на  ISO 9000:1994 системата за управление на Качеството е значително променена спрямо предходната и приема като централен пункт фигурата на Клиента. Терминът клиент показва не само лицето, което ще се ползва от крайния продукт, но се разширява до всички субекти повече или по-малко участващи в производствения процес или онези, които в системата на обработките или в организационните процедури, намирайки се в различните фази в началото на процеса, може да се считат „вътрешен клиент” на току-що преминатата фаза.

  В последните варианти –  ISO 9000:2000 и  ISO 9000:2005, на които съответстват  ISO 9001:2000 и ISO 9001:2008, вниманието на нормативата най-после се премества върху ефективността и непрекъснатото подобрение на фирмените процеси.

  Изтегляне на спецификация
 • ISO TS 16949 е спецификация за качеството, определена от ISO и отнасяща се до приложението най-общо на  ISO 9000 в отрасъла на Автомобилостроенето, спецификация – поискана и поддържана от производителите  на автомобили.

  Издадени за първи път през 1999г. тези спецификации са изработени от  International Automotive Task Force (IATF), в която участват също и най-големите световни производители на автомобили  (BMW, Daimler, FIAT, Ford, General Motors, Gruppo PSA, Renault и Volkswagen). Последната им промяна е направена с  ISO/TS 16949:2009.

  Изтегляне на спецификация
 • qualita-Q1Награда  Q1

  Наградата  Q1,  се присъжда от Форд изключително на доставчиците, които удовлетворяват поставените изисквания от производителя на автомобили по отношение на качеството, на точността на доставките и вътрешния транспорт и които същевременно предлагат много висок технически стандарт, беше присъдена на Джервазони АД през 1993г.

Устойчивостта в Джервазони

По силата на стара и утвърдена традиция групата Джервазони  винаги е обръщала сериозно внимание на темата за околната среда и за въздействието на производствената дейност върху хабитата и територията.

Целите по околната среда на групата Джервазони , които периодично са подложени на мониторинг, се конкретизират в постоянния ангажимент да:

 • Стимулира чувствителността към околната среда сред работещите, подизпълнителите и доставчиците;
 • Управлява отпадъците, като намалява генерираните количества посредством оптимизиране на рециклирането им;
 • Поощрява системното намаляване на потреблението на енергия, също така и по отношение на непреките аспекти на околната среда, като например мобилността.

СТАНДАРТИ ISO 14001

ISO 14001 отличава стандарт за управление на околната среда  (SGA), който определя изискванията към системата за управление на околната среда. Стандартът може да се използва за сертифициране, за деклариране или просто като водеща линия за определяне, осъществяване и подобряване на система за управление на околната среда: сертифицирането по този стандарт не удостоверява някаква специална характеристика на околната среда, нито пък показва специално слабо въздействие, а по-скоро показва, че сертифицираната организация  има подходяща система за контролиране на въздействията върху околната среда от нейната дейност и търси систематично подобряване на същата по един последователен, ефективен най-вече устойчив начин.

Изтегляне на спецификация

Значимостта на превенцията  е заложена и в законодателството по околната среда, което поставя все по-строги задължения и изисквания. Групата Джервазони  е ангажирана да следи с постоянство развитието на нормативната база и да гарантира спазването на всички закони и нормативи, приложими към готовите продукти. Сред тези нормативи са Директивата  RoHS, Регламентът  Reach и Директива  2000/53/ЕО-ELV – End of Life Vehicle.

Устойчива верига за доставки

Сред основните ценности на Групата Джевазони е етика на фирмата и Националните ценности като лоялност, коректност и респект, както в рамките на групата, така и по отношение на партньорите, които са в отношенията и поддържат търговски връзки. В съответствие с правилата на Етичния кодекс и в установената структура на интегрираната социална отговорност в своята ежедневна дейност, Групата счита сътрудничеството с мрежата доставчици като основна цел за прилагането на най-високите етични стандарти и устойчивото развитие на бизнеса. Тази цел Група Джервазони реши да въведе Кодекс за Поведение на Доставчиците, съдържащ етичните принципи и правила за поведение, които се добавят към правните, нормалните и процесуалните власти, които трябва да използват търговските отношения между Групата и нейните партньори. Със съзнанието, че отговорното и устойчивото управление на бизнеса е необходимо на всяко ниво на мрежата, Кодексът се поставя за целта да е от правната точка в определянето на вашите отношения и общите стратегии с доставчиците.

кодекс за поведение на доставчика